MySQL Error!
MySQL error in file: /inc/Cacher/Mysql.php at line 35
Error Number: 1062
The Error returned was:
Duplicate entry '102936963' for key 'PRIMARY'
SQL query:

INSERT into cache_new (`hash`, `original`, `translate`, `code`, `date`,`translatorId`) VALUES ('********************************','Методика Филлипса служит для определения уровня тревожности детей, связанной с пребыванием в учебном заведении, а также даёт представление о возможных причинах такого состояния. Данный тест очень развёрнуто может ответить на вопрос, насколько адаптация пятиклассников проходит удачно. Методика одинаково эффективно работает как для среднего, так и для младшего школьного возраста. Тест имеет 58 вопросов, поэтому проведение его должно осуществляться тогда, когда школьники не сильно устали от уроков. На каждый вопрос школьники должны дать либо положительный, либо отрицательный ответ. После проведения методики психолог подсчитывает полученные результаты, используя ключ к тесту, и составляет интерпретацию. Очень удобно предоставлять уже обработанные данные в диаграммном виде, так сразу будет хорошо заметна разница в показателях.','За одређивање нивоа користи се Пхиллипс техникаанксиозност деце повезане са боравком у образовној установи, а такође даје представу о могућим узроцима овог стања. Овај тест је врло детаљан може одговорити на питање колико је успешна адаптација петог разреда. Техника делује подједнако ефикасно и за средњошколце и за основношколце. Тест има 58 питања, тако да то треба урадити када ученици нису превише уморни од предавања. Студенти морају дати позитиван или негативан одговор на свако питање. Након спровођења методологије, психолог израчунава резултате добијене помоћу кључа теста, и саставља интерпретацију. Веома је прикладно да се већ обрађени подаци дају у облику графикона, тако да ће одмах разлика у показатељима бити јасно видљива.','sr','1586022016','********************************')